Products
Qing Yin Wan
Banlangen Chongji
Banlangen Keli (No Sugar Added)
Ganmao Gegentang Chongji
Ganmao Qingre Chongji
Ganmao Zhike Chongji
Ganmao Toutong Chongji
Xia Sang Ju Chongji
Yin Qiao Jie Du Pian
Beijing Yin Qiao Jie Du Pian (Sugar Coated)
Huoxiang Zhengqi Pian
Huoxiang Zhengqi Pian (Sugar Coated)
Huo Hsiang Cheng Chi Shui
Niu Huang Jie Du Pian
Beijing Niu Huang Jie Du Pian (Sugar Coated)
Shunqi Zhike Huatan Wan
Xiang Sha Hewei Wan
Maren Runchang Wan
Tongren Liu Shen Wan